Mentorsprogram


Mentorsprogram

Vi hjälper dig att se dina styrkor och svagheter i din nuvarande roll och där du befinner dig just nu och dit du ska. Att vara mentor innebär att ha en vilja att dela med sig av kunskaper och erfarenheter. Utifrån din unika situation planerar vi ett program. En mentor ställer frågor som får dig att tänka nytt! Vi är ett stöd i din tanke! Mentors roll är inte i första hand att ge råd. Mentors roll är att hjälpa adepten utvecklas som individ och sjäv hitta sina svar.